143
אבני דרך בתולדות הדואר של ארץ-ישראל
המנדט הבריטי
עם כיבושם את ארץ-ישראל, כוננו הבריטים ממשל צבאי הידוע בשם
(. אחת המשימות הראשונות
O.E.T.A.) “
נהל לשטחי אויב כבושים
ִ
”המ
שעמדו בפניו הייתה מתן שירותי דואר לאוכלוסייה האזרחית. הוחלט
להטיל את המשימה על משרדי הדואר הצבאי. ב-7191.21.61, כשבוע
לאחר כיבושה של ירושלים, החל לפעול בה הדואר הצבאי. מאחר שלא
.
היו בנמצא בולים, נשלח הדואר האזרחי — בדומה לצבאי — ללא תשלום
זכות יתר זו בוטלה רק ב-8191.2.01, כשהגיעו הבולים המנדטוריים
הראשונים. בחודשים הראשונים הם סופקו רק לשלושה בסיסים של
בביר שלם
GM-1-
ביפו ו
SZ-45 ,
בירושלים
SZ-44 -
הצבא הבריטי
.
שליד רמלה
דואר, שדמי המשלוח שלו שולמו מראש, הובא אל אחד משלשת המשרדים
האלו, הבולים הודבקו על המכתבים שהוחתמו ונשלחו. כשהופצו הבולים
המנדטוריים בהדרגה למשרדי דואר צבאי נוספים, נזנח סידור ארעי
.1918
זה של תשלום מראש, ביולי
בריטניה קיבלה את המנדט על ארץ-ישראל מחבר-הלאומים בוועידת
.1920
סן-רמו בשנת
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...196