9
אבני דרך בתולדות הדואר של ארץ-ישראל
התקופה הטרום-בולאית
התקופה הטרום-בולאית )פרה-פילטלית( מיוחסת בדרך כלל לשנים
שלפני 0481, שבה הנפיקה בריטניה הגדולה את הבול הראשון בעולם
”הפני השחור“. בארץ-ישראל, לעומת זאת, הופיעו הבולים רק בשלב
מאוחר יותר. אמנם השלטון העות‘מאני הנפיק את הבולים הראשונים
.
בשנת 3681, אך הם לא היו בנמצא בארץ-ישראל
ראשית תולדות הדואר בתקופה הטרום-בולאית נטועה אי-שם בימי
התנ“ך. המכתבים הראשונים הנגישים לאספנים, המתייחסים לתולדות
.14-
הדואר של ארץ-ישראל, מקורם בדואר הוונציאני במאה ה
עט נושאי תפקיד דתיים בארץ-ישראל, יהודים כנוצרים, וסוחרים
ַ
למ
בערי החוף, לא התאפיינה ארץ-ישראל באוכלוסייה משכילה וכותבת
מכתבים. תכתובות, אשר מקורן בתקופה הטרום-בולאית, עניינן לרוב
.
נושאי מסחר, צבא או דת
בהעדרם של סימני דואר, מכתבים הועברו כנראה על-ידי מערכת דואר
ממוסדת או בידי שליח פרטי או שילוב של השניים — בהתאם לתקופה
.
ולנסיבות
1...,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185 187,188,189,190,191,192,193,194,195,...196