7
גדולות בתערוכות פילטליות ברחבי העולם. הוא חבר באגודות בולאיות
חשובות באירופה, בארצות-הברית ובישראל, הקשורות לארץ-ישראל
ולתחומי התעניינותו הבולאית, ומסייע רבות בהוצאתם לאור של
.
פרסומים וספרים בנושאים בולאיים מגוונים
האוסף — הזוכה לתצוגת קבע במוזיאון אלכסנדר לתולדות הדואר
מן לקהל הרחב
ַ
והבולאות שבמוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב — מז
הזדמנות נדירה להתוודע להיסטוריה החברתית, המדינית והכלכלית
.
של ארץ-ישראל מזווית חדשה ומרתקת
1854 ,
מכתב ששלח סר משה מונטיפיורי מלונדון לירושלים
Letter sent by Sir Moses Montefiore from London
to Jerusalem, 1854
אבני דרך בתולדות הדואר של ארץ-ישראל
1...,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187 189,190,191,192,193,194,195,196