85
אבני דרך בתולדות הדואר של ארץ-ישראל
ציונות וקונגרסים
בשנת 2881, בתגובה לפרעות ברוסיה וכחלק מן ההתעוררות הלאומית
באירופה ואף בקרב יהודים, החלה מה שלימים תיקרא ”העלייה
הראשונה”, המקיפה תקופה של עשרים שנה. במהלכן עלו לארץ-ישראל
כשלושים אלף יהודים, רובם מרוסיה. העולים התיישבו בכמה מושבות
.
חקלאיות שהוקמו בכספי תרומות של יהודים ממערב אירופה
,
משפט דריפוס )5981(, שהיה מלווה בגילויי אנטישמיות קשים בצרפת
הביא את הרצל להכרה כי יש למצוא דרכים לפתרון בעיית העם
, ביקשה להבטיח את זכויותיו
ּ
היהודי. ”הציונות המדינית”, שהוא הוגה
המדיניות של העם היהודי בארץ-ישראל, מולדתו ההיסטורית. לשם
הקמת תנועה מדינית יהודית, ייסד הרצל את ההסתדרות הציונית
.
העולמית וכונן את הקונגרסים הציוניים
לאחר הקונגרס הציוני הראשון בבאזל )אוגוסט 7981( כתב הרצל
ביומנו: ”אם אבוא לסכם את הקונגרס בבאזל במילה אחת, שאזהר שלא
לבטאה בפומבי, הרי זו: בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים. אם אומר
,
זאת היום בקול רם, יענו על כך בצחוק כללי. אולי בעוד חמש שנים
.”
לכל היותר בעוד חמישים שנה, יבינו זאת הכול
ואכן חמישים שנה מאוחר יותר, ב-7491.11.92, החליטו האומות
.
המאוחדות על חלוקת ארץ-ישראל ועל הקמתה של מדינה יהודית
1...,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,...196